TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ
Tên giao dịch tiếng Anh:
Bac Ha International University

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1369/QĐ - TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường ĐHQT Bắc Hà thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý khác theo sự phân công, phân cấp của Chính phủ.

LÝ DO THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) Bắc Hà được thành lập nhằm mục đích:

 • Góp phần vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tri thức gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trường có nhiệm vụ đào tạo những chuyên gia giỏi có đủ tri thức và kỹ năng, có thể làm việc bình đẳng và có hiệu quả trong quan hệ quốc tế, có khả năng vận dụng sáng tạo các tri thức mới nhất  góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
 • Đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với chi phí thấp so với đi học ở nước ngoài; đáp ứng một phần nhu cầu đi du học nước ngoài đang gia tăng trong xã hội, đồng thời góp phần tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Những người sáng lập Trường mong muốn xây dựng một mô hình đại học mới đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Là một trường quốc tế, Trường ĐHQT Bắc Hà mang những đặc điểm sau:

 • Chương trình và nội dung đào tạo của trường được soạn thảo trên cơ sở tham khảo, chọn lọc các chương trình và nội dung đào tạo của các trường đại học tiến tiến nước ngoài, với sự tuân thủ qui định khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như tham khảo các chương trình đào tạo của các trường đại  học hàng đầu trong nước.
 • Có nhiều giảng viên đến từ các trường đại học nước ngoài tham gia giảng dạy
 • Sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh trong quá trình đào tạo cũng như trong các tài liệu  giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 • Có nhiều chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài.
 • Có nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ với các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu ở nước ngoài.

SỨ MẠNG

Trường ĐHQT Bắc Hà là một trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước. Trường còn là một cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực chuyên môn của trường, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Để thực hiện sứ mạng của mình, Trường ĐHQT Bắc Hà dựa trên sự liên kết thường xuyên, rộng rãi, chặt chẽ với các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, cũng như với các nhà khoa học, giáo dục là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo đường lối đổi mới giáo dục của đất nước. Trường thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong tổ chức quá trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo phù hợp nhu cầu của xã hội; sinh viên tốt nghiệp dễ tìm việc làm sau khi ra trường.

TÔN CHỈ

Tôn chỉ của Trường ĐHQT Bắc Hà, một mặt với tư cách là một trường đại học phải luôn luôn lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu, một mặt với tư cách là một đơn vị sự nghiệp có thu, tự bỏ vốn đầu tư, tự trang trải chi phí để duy trì sự tồn tại và phát triển nên phải hạch toán theo phương thức hoạt động của một doanh nghiệp nhưng không nhằm mục đích lợi nhuận.
Trường ĐHQT Bắc Hà tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng xã hội, những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em những gia đình trong diện chính sách, ở vùng sâu, vùng xa được hưởng các quyền lợi học tập giống nhau thông qua một chính sách học phí và học bổng hợp lý, góp phần thực hiện chính sách công bằng xã hội về giáo dục - đào tạo của Đảng và Nhà nước.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Trường ĐHQT Bắc Hà đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một trường đại học chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế về trình độ và năng lực của những người được đào tạo. Bên cạnh đó, Trường ĐHQT Bắc Hà phải trang bị cho người học những phẩm chất cần thiết: có lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, biết giữ gìn và phát huy các giá trị dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, phát triển cao về trí tuệ, có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, có năng lực tư duy độc lập, có năng lực giải quyết vấn đề, có kỹ năng hành động và kỹ năng giao tiếp.
Đối với người học, Trường ĐHQT Bắc Hà đặt ra mục tiêu là học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình trong công việc, học để chung sống trong cộng đồng, học để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và hiện đại. Sau khi tốt nghiệp ra trường người học có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm, có khả năng tự cập nhật kiến thức mới, có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường khắt khe và đầy biến động.

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC

Phương châm giáo dục của trường là học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục trong nhà trường kết hợp với giáo dục ở gia đình và ngoài xã hội.
Trường ĐHQT Bắc Hà thực hiện đổi mới căn bản phương pháp dạy và học, chuyển từ coi trọng trang bị kiến thức sang chú trọng phát triển trí tuệ, bồi dưỡng năng lực, coi người học là trung tâm của quá trình dạy và học, bảo đảm cho người học sau khi ra trường có đủ bản lĩnh, sự tự tin, biết làm việc và biết học tập suốt đời, dễ dàng thích nghi với mọi thay đổi.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có những chức năng - nhiệm vụ sau:

 1. Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 2. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
 3. Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.
 4. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường.
 5. Quản lý giảng viên, cán bộ và nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và giới.
 6. Tuyển sinh và quản lý tốt quá trình học tập của sinh viên.
 7. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước trong hoạt động giáo dục.
 8. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với các ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.
 9. Quản lý và sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐHQT Bắc Hà như sau:

 1. Nghiên cứu cơ bản, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước và nghiên cứu khoa học về giáo dục.
 2. Tham gia giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ do yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, NCKH và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.
 3. Tham gia tư vấn xây dựng chính sách và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các cấp quản lý nhà nước, tham gia thẩm định về mặt khoa học và công nghệ các dự án, các công trình lớn; góp phần đưa thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

Tổ chức các hoạt động:

 1. Nhà trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc được tài trợ theo quy định của pháp luật.
 2. Nhà trường xây dựng các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất thử nghiệm, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ có cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm để triển khai các hoạt động khoa học – công nghệ.
 3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ.
 4. Nhà trường hợp tác khoa học và công nghệ với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong và  ngoài nước, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.
 5. Nhà trường tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho người học.
 6. Nhà trường tổ chức các hội nghị khoa học và công nghệ, tham gia các giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

HỢP TÁC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

 1. Nhà trường hợp tác với các tổ chức cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
 2. Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để giảng viên, cán bộ và nhân viên ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm học thuật theo các chương trình của nhà nước, của nhà trường hoặc tự túc hoặc bằng kinh phí do tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài tài trợ.
 3. Nhà trường có các chương trình hợp tác và tạo điều kiện để cho người học được tiếp tục học tập ở nước ngoài trong và sau quá trình đào tạo tại trường.

TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI

Được thành lập và hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều lệ của các tổ chức đoàn thể và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước.