Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội có sứ mạng cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo nhiều ngành, nhiều trình độ và dịch vụ khoa học chất lượng cao cho thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tạo cơ hội và môi trường học tập thuận lợi cho mọi đối tượng.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường công lập đẳng cấp quốc tế, hàng đầu của Việt Nam đào tạo công nghệ nhiều cấp trình độ, nhiều ngành, là Trung tâm nghiên cứu – phát triển - chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy.

 

SỨ MẠNG

Đại học Công nghiệp Hà Nội cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo, khoa học – công nghệ chất lượng cao, nhiều ngành, nhiều loại hình và là môi trường học tập thuận lợi tạo cơ hội tiệp cận cho mọi đối tượng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  1. Xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo mở, hướng tới người học và các bên quan tâm. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều trình độ phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
  2. Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, lấy người học làm TRUNG TÂM; triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập; thí điểm, tiến tới tổ chức đào tạo hoàn toàn theo tín chỉ.
  3. Mở rộng liên kết đào tạo với các trường, với các cơ sở kỹ thuật - kinh tế trong và ngoài nước.
  4. Khuyến khích học tập, sáng tạo.
  5. Cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 9000, TQM) để đạt được kiểm định công nhận chất lượng của Việt Nam, của các tổ chức quốc tế.