Cuộc thi CHINH PHỤC ĐỈNH CAO NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN & TÀI CHÍNH

Lần IV – 2015

QUY CHẾ THI VÒNG 1

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên tất cả các trường Cao đẳng, Đại học toàn quốc

 • Sinh viên chương trình ACCA, CAT, FIA hoặc Đại học Oxford Bookes

 • Tuổi không quá 23

ĐIỀU 2: NỘI DUNG, CƠ CẤU CHẤM ĐIỂM THI VÒNG 1

     1. Nội dung bài thi vòng 1

Stt

Kiến thức

Số lượng

1

Kiến thức kinh tế - xã hội

10

2

Tiếng Anh

10

3

Kiểm tra IQ

5

Tổng số câu hỏi

25

Tổng thời gian làm bài

20 phút

     2. Cơ cấu chấm điểm

 • Mỗi câu trả lời đúng : 4 điểm

 • Thang điểm tối đa: 100 điểm

 • Điểm đạt yêu cầu: >=50 điểm

 • Số lượng vào vòng 2: 2000 thí sinh. BTC lấy điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

    3. Tiêu chí chấm điểm

 • Hệ thống chỉ nhận bài làm và nộp lần đầu tiên với cùng một địa chỉ mail, điện thoại, số chứng minh thư nhân dân, trường.

 • Hệ thống chỉ chấm điểm cho những thí sinh làm bài theo đúng quy định

 • Hệ thống chỉ nhận bài và chấm sau khi thí sinh nhấn nút hoàn thành hoặc thời gian làm bài đã kết thúc hiển thị trên bài thi

 • Nếu 1 câu có 2 đáp án trả lời thì hệ thống sẽ không ghi nhận và tự động huỷ câu đó

 • Hệ thống vẫn tính điểm khi thí sinh làm lại 1 câu nhiều lần và chỉ nhận câu trả lời cuối cùng

 • Trong trường hợp có nhiều thí sinh trùng điểm nhau ở mức đạt yêu cầu (xét từ trên xuống dưới) thì BTC sẽ dựa vào bảng báo cáo của hệ thống để lựa chọn với tiêu chí sau:

  • Thí sinh đăng ký làm bài thi chính thức sớm hơn

  • Thí sinh hoàn thành bài thi trong thời gian ngắn nhất

  • Toàn bộ các thông tin của thí sinh để đăng nhập chính xác nhất

 • Thí sinh sẽ biết được kết quả thi của mình sau khi nhấn nút hoàn thành bài thi

 • Hệ thống sẽ không hiện lên phần đáp ản của bài thi

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI VÒNG 1

     1. Quy định

 • Đối với thí sinh tham dự, thông tin đăng ký dự thi phải trùng khớp với thông tin trên CMTND hoặc thẻ sinh viên (họ tên, trường, lớp). Trường hợp thông tin không trùng khớp, BTC có quyền huỷ tư cách thi của thí sinh.

 • Thí sinh phải điền đúng số điện thoại liên hệ và địa chỉ email chính xác để nhận đề thi. Trong trường hợp những thí sinh không điền đúng số điện thoại, địa chỉ emai thì BTC có quyền huỷ tư cách thi của thí sinh nếu lọt vào vòng tiếp theo

 • Thí sinh trả lời đáp án đúng theo quy cách, nếu không đúng theo quy cách thì câu trả lời đó sẽ không được tính điểm.

 • Mỗi thí sinh được dự thi thử một lần và thi thật 1 lần. Nếu thí sinh đăng ký và thi thật nhiều lần thì BTC có quyển hủy tư cách thi của thí sinh.

 • Thí sinh không được làm lại và chỉ có thể chọn lại câu trả lời khi thời gian làm bài chưa kết thúc hoặc chưa nhấn chuột vào nút Hoàn thành.

 • Thí sinh chọn lại câu trả lời thì nhớ phải nhấn chuột lại vào câu trả lời cũ để huỷ câu trả lời cũ

 • Mỗi câu chỉ được lựa chọn 1 đáp án

    2. Hướng dẫn thi vòng 1

ĐIỀU 4: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC